پرداخت وجه به حساب سایت فیسبوک فارسی

 

- پرداخت 7,500 تومان:


- پرداخت 15,000 تومان:


- پرداخت 50,000 تومان:


- پرداخت 250,000 تومان:


- پرداخت 1,000,000 تومان:


- پرداخت 5,000,000 تومان: