پرداخت وجه به حساب سایت فیسبوک فارسی


- پرداخت 10,000 تومان:


- پرداخت 50,000 تومان:


- پرداخت 250,000 تومان:


- پرداخت 1,000,000 تومان: