خرید امتیاز

 

- خرید ۵۰۰ امتیاز:    ۱ امتیاز = ۱۰ تومان   (بدون تخفیف)


- خرید ۱،۶۰۰ امتیاز:    ۱ امتیاز = ۹،۴ تومان   (۶% تخفیف)


- خرید ۶،۰۰۰ امتیاز:    ۱ امتیاز = ۸،۳ تومان   (۱۷% تخفیف)


- خرید ۳۵،۰۰۰ امتیاز:    ۱ امتیاز = ۷،۱ تومان   (۲۹% تخفیف)


- خرید ۱۷۰،۰۰۰ امتیاز:    ۱ امتیاز = ۵،۹ تومان   (۴۱% تخفیف)

 

- خرید ۱،۰۰۰،۰۰۰ امتیاز:    ۱ امتیاز = ۵ تومان   (۵۰% تخفیف)

 

( پس از پرداخت موفق حداکثر تا ۲۴ ساعت امتیاز خریداری شده به حساب کاربری شما اختصاص خواهد یافت )