خرید امتیاز

 

 ۱۰ هزار امتیاز  ۵۰۰۰ تومان


 ۲۵ هزار امتیاز ۱۰،۰۰۰ تومان

 

 ۵۰ هزار امتیاز  ۱۵،۰۰۰ تومان


(پس از پرداخت موفق حداکثر تا ۲۴ ساعت امتیاز خریداری شده به حساب کاربری شما اختصاص خواهد یافت)