خرید امتیاز

 

    - خرید ۵۰۰۰ امتیاز:    ۵،۰۰۰ تومان


    - خرید ۱۶،۰۰۰ امتیاز:    ۱۵،۰۰۰ تومان


    - خرید ۶۰،۰۰۰ امتیاز:    ۵۰،۰۰۰ تومان


    - خرید ۳۵۰،۰۰۰ امتیاز:    ۲۵۰،۰۰۰ تومان


    - خرید ۱،۷۰۰،۰۰۰ امتیاز:    ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان

 

    - خرید ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ امتیاز:    ۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان

 

    ( پس از پرداخت موفق حداکثر تا ۲۴ ساعت امتیاز خریداری شده به حساب کاربری شما اختصاص خواهد یافت )