خرید امتیاز

 

    - خرید ۱۰ میلیون امتیاز:    ۱۰۰ هزار تومان  فقط ۲۵،۰۰۰ تومان


    - خرید ۳۰ میلیون امتیاز:    ۲۰۰ هزار تومان  فقط ۵۰،۰۰۰ تومان

 

    - خرید ۵۰ میلیون امتیاز:    ۳۰۰ هزار تومان  فقط ۷۵،۰۰۰ تومان


    ( پس از پرداخت موفق حداکثر تا ۲۴ ساعت امتیاز خریداری شده به حساب کاربری شما اختصاص خواهد یافت )