با مردم ارتباط برقرار کن

جهان یک کتاب است، کسانی که با دیگران ارتباط برقرار نمی کنند، تعداد زیادی از صفحات را از دست می دهند.
دعوتنامه

جستجوی دوستان

  • fahimeh A????S دوست میـدارمـش امـّـا... می تـرسم بـگویـم و بگــویـد: "مرسـی!" یــا بگویـد بــه این دلـیـل و آن دلـیـل دوسـتـم نـدارد... یــا چـه میدانـم، مثـل خیــلی هـا بگـویـد لیـاقـتـم بـیـشـتـر ازین حرفـهاسـت... می تـرسـم از اینــکـه هـر چـیـزی بـگویــد جُـز؛ "من هـم دوســتــت دارم"...
    ۲۹ مارس

  • marjan ..... در سالی که گذشت نمیخوام بزرگ نمایی کنم سختیهایش را چرا که دل روزگار میرنجد پس با همه خوبیهاو سختیهایش در راه رسیدن به خط پایان است .....امیدوارم برگ جدیدی از عمرمان مملو از خاطرات سبز و شیرینی بوده باشد وامسال را سال عاشق شدن و نو شدن بنا کنیم تا بیشتر از پیش به اطرافیانمان عشق بورزیم و محبت هدیه کنیم ....پیشاپیش سال جدید بر همه شما متحولان روزگار مبارک....با ارزوی سلامتی برای همه انسانهای عالم
    ۱۵ مارس

  • سایه *** علی پرمهر یه دهن بخون شادشیم
    ۲۶ مارس