با انجام فعالیتهای زیر می توانید امتیاز کسب کنید:

نوع فعالیت                                                                        امتیاز حداکثر امتیاز دوره تجدید
آلبوم‌ها
آپلود عکس جدید ۵٬۰۰۰ ۱۰٬۰۰۰ ۱ روز
آپلود تصویر ۵٬۰۰۰ ۱۰٬۰۰۰ ۱ روز
متفرقه
ثبت نام ۱۰٬۰۰۰ ۱۰٬۰۰۰ ندارد
ورود به سایت ۵٬۰۰۰ ۱۰٬۰۰۰ ۱ روز
ارسال لینک ۵٬۰۰۰ ۱۰٬۰۰۰ ۱ روز
عضویت در شبکه ۵٬۰۰۰ ۱۰٬۰۰۰ ۱ روز
ارسال استاتوس در پروفایل ۵٬۰۰۰ ۱۰٬۰۰۰ ۱ روز
پسندیدن فعالیت‌ها ۵٬۰۰۰ ۱۰٬۰۰۰ ۱ روز
نظر دهی به فعالیت‌ها ۵٬۰۰۰ ۱۰٬۰۰۰ ۱ روز
ایجاد دوستی ۵٬۰۰۰ ۱۰٬۰۰۰ ۱ روز
پسندیدن ویدئو، عکس، موسیقی و ... ۵٬۰۰۰ ۱۰٬۰۰۰ ۱ روز
ویرایش پروفایل ۵٬۰۰۰ ۱۰٬۰۰۰ ۱ روز
نظر دهی به ویدئو، عکس، موسیقی و ... ۵٬۰۰۰ ۱۰٬۰۰۰ ۱ روز
کانال‌ها
عضویت در کانال ۵٬۰۰۰ ۱۰٬۰۰۰ ۱ روز
ایجاد موضوع در کانال ۵٬۰۰۰ ۱۰٬۰۰۰ ۱ روز
ایجاد کانال ۵٬۰۰۰ ۱۰٬۰۰۰ ۱ روز
ارسال پیغام در موضوع کانال ۵٬۰۰۰ ۱۰٬۰۰۰ ۱ روز
آپلود عکس در کانال ۵٬۰۰۰ ۱۰٬۰۰۰ ۱ روز
موسیقی‌ها
آپلود موسیقی ۵٬۰۰۰ ۱۰٬۰۰۰ ۱ روز
تلنگر
تلنگر زدن ۵٬۰۰۰ ۱۰٬۰۰۰ ۱ روز
ویدئو‌ها
آپلود ویدئو ۵٬۰۰۰ ۱۰٬۰۰۰ ۱ روز