آلبوم ❤️βΩЯΩπ ❤️ : عکس‌های ارسالی

عکس ۲۵۲ از ۳۴۳ در آلبوم‌ عکس‌های ارسالی

شش اصل زندگی :

1 قبل از پرستش باور کنید‌
2 قبل از صحبت گوش دهید
3 قبل از خرج‌کردن بدست آورید
4 قبل از نوشتن فکر کنید
5 قبل از تسلیم شدن تلاش کنید
6 قبل از مردن زندگی کنید!
۴ نظر