آلبوم علی . : عکس‌های ارسالی

عکس ۹۶۸ از ۱٬۱۸۱ در آلبوم‌ عکس‌های ارسالی

هیچکس ازعشق ، سوغاتی بجزدوری ندید
هـرقـدر یعقـوب تنهـا شـد ، زلیخـا بیشتـر
۱ نظر