آلبوم آقای خ ملکی : عکس‌های ارسالی

عکس ۱۰۹ از ۲۲۸ در آلبوم‌ عکس‌های ارسالی

رها شدیم رها مثل روح بی جسدی

نه با توایم و نه بی تو، چه روزگار بدی!

رها شدیم در آیینه های تو در تو

چه ازدحام عجیبی، چه شهر بی عددی

رها شدیم درین کوچه های سرگردان

نه آستانه ی عشقی ،نه خانه ی خردی

مرا به حاشیه ی سرد زندگی آورد

امید رو به زوالی،دلیل نابلدی!

ستاره ای شدم و در خودم درخشیدم

ولی چه سود! که چشمی نمی کند رصدی

مگر به سایه ی نام تو رو کنم پس از این

که در پناه تو امن است، یا علی مددی!

#عبدالجبار_کاکائی