لیست کاربران برتر

اینجا را کلیک کنید و با تهیه امتیاز، شما هم جزو کاربران برتر فیسبوک فارسی شوید.

امتیاز:  3543200500


بازدید از پروفایل: 12578

جایگاه اول

امتیاز:  2465780000


بازدید از پروفایل: 27942

جایگاه دوم

امتیاز:  1806550216


بازدید از پروفایل: 20456

جایگاه سوم

امتیاز:  1672015080


بازدید از پروفایل: 21486

جایگاه چهارم

امتیاز:  1631630000


بازدید از پروفایل: 15051

جایگاه پنجم

امتیاز:  1408760000


بازدید از پروفایل: 105011

جایگاه ششم

امتیاز:  1222700761


بازدید از پروفایل: 44435

جایگاه هفتم

امتیاز:  1088874568


بازدید از پروفایل: 33195

جایگاه هشتم

امتیاز:  1061820000


بازدید از پروفایل: 2061

جایگاه نهم

امتیاز:  1005483080


بازدید از پروفایل: 5885

جایگاه دهم

امتیاز:  1000000000


بازدید از پروفایل: 377

جایگاه یازدهم

امتیاز:  740000000


بازدید از پروفایل: 12171

جایگاه دوازدهم

امتیاز:  624788859


بازدید از پروفایل: 51636

جایگاه سیزدهم

امتیاز:  570440000


بازدید از پروفایل: 142762

جایگاه چهاردهم

امتیاز:  522106920


بازدید از پروفایل: 13196

جایگاه پانزدهم

امتیاز:  438914946


بازدید از پروفایل: 8007

جایگاه شانزدهم

امتیاز:  395743588


بازدید از پروفایل: 29713

جایگاه هفدهم

امتیاز:  329417562


بازدید از پروفایل: 55496

جایگاه هجدهم

امتیاز:  308776070


بازدید از پروفایل: 19112

جایگاه نوزدهم

امتیاز:  277181499


بازدید از پروفایل: 63679

جایگاه بیستم

امتیاز:  262700000


بازدید از پروفایل: 62447

امتیاز:  229972132


بازدید از پروفایل: 33896

امتیاز:  227840000


بازدید از پروفایل: 10729

امتیاز:  213820000


بازدید از پروفایل: 314376

امتیاز:  213743395


بازدید از پروفایل: 68275

امتیاز:  203784400


بازدید از پروفایل: 10641

امتیاز:  196880000


بازدید از پروفایل: 11120

امتیاز:  191139070


بازدید از پروفایل: 18706

امتیاز:  182934473


بازدید از پروفایل: 11014

امتیاز:  164407300


بازدید از پروفایل: 11316

امتیاز:  154115783


بازدید از پروفایل: 61763

امتیاز:  150810007


بازدید از پروفایل: 117582

امتیاز:  150203480


بازدید از پروفایل: 24627

امتیاز:  127060000


بازدید از پروفایل: 52781

امتیاز:  119458020


بازدید از پروفایل: 30408

امتیاز:  117201602


بازدید از پروفایل: 16921

امتیاز:  112765813


بازدید از پروفایل: 24804

امتیاز:  103620000


بازدید از پروفایل: 40837

امتیاز:  101775086


بازدید از پروفایل: 94743

امتیاز:  101230391


بازدید از پروفایل: 75717

امتیاز:  100010000


بازدید از پروفایل: 18630

امتیاز:  99420291


بازدید از پروفایل: 19508

امتیاز:  91896954


بازدید از پروفایل: 17026

امتیاز:  90466800


بازدید از پروفایل: 15622

امتیاز:  90425930


بازدید از پروفایل: 35640

امتیاز:  89189760


بازدید از پروفایل: 3346

امتیاز:  85425950


بازدید از پروفایل: 7904

امتیاز:  83862018


بازدید از پروفایل: 20056

امتیاز:  83631159


بازدید از پروفایل: 9483

امتیاز:  83010000


بازدید از پروفایل: 1738

امتیاز:  80590900


بازدید از پروفایل: 27904

امتیاز:  80286000


بازدید از پروفایل: 93237

امتیاز:  78680000


بازدید از پروفایل: 46392

امتیاز:  77100000


بازدید از پروفایل: 11032

امتیاز:  74652261


بازدید از پروفایل: 35099

امتیاز:  73951097


بازدید از پروفایل: 10973

امتیاز:  73256000


بازدید از پروفایل: 41317

امتیاز:  72795500


بازدید از پروفایل: 27705

امتیاز:  72553694


بازدید از پروفایل: 6987

امتیاز:  72519000


بازدید از پروفایل: 4100

امتیاز:  71300000


بازدید از پروفایل: 35909

امتیاز:  70746401


بازدید از پروفایل: 8557

امتیاز:  70471000


بازدید از پروفایل: 97169

امتیاز:  69060000


بازدید از پروفایل: 71546

امتیاز:  68314482


بازدید از پروفایل: 25889

امتیاز:  67716341


بازدید از پروفایل: 71249

امتیاز:  64483590


بازدید از پروفایل: 12920

امتیاز:  64209183


بازدید از پروفایل: 49775

امتیاز:  64025019


بازدید از پروفایل: 29968

امتیاز:  63980000


بازدید از پروفایل: 3711

امتیاز:  63351483


بازدید از پروفایل: 33247

امتیاز:  63099500


بازدید از پروفایل: 5508

امتیاز:  62871873


بازدید از پروفایل: 9707

امتیاز:  61193665


بازدید از پروفایل: 16108

امتیاز:  60140000


بازدید از پروفایل: 724

امتیاز:  59370000


بازدید از پروفایل: 10425

امتیاز:  58836470


بازدید از پروفایل: 15348

امتیاز:  58325328


بازدید از پروفایل: 17154

امتیاز:  58283988


بازدید از پروفایل: 47002

امتیاز:  55940000


بازدید از پروفایل: 2042

امتیاز:  55320000


بازدید از پروفایل: 10286

امتیاز:  54975990


بازدید از پروفایل: 6774

امتیاز:  53781202


بازدید از پروفایل: 4284

امتیاز:  53690000


بازدید از پروفایل: 5226

امتیاز:  52980941


بازدید از پروفایل: 25586

امتیاز:  52545969


بازدید از پروفایل: 38555

امتیاز:  52170889


بازدید از پروفایل: 13779

امتیاز:  51261830


بازدید از پروفایل: 5086

امتیاز:  50816291


بازدید از پروفایل: 10701

امتیاز:  50662300


بازدید از پروفایل: 49944

امتیاز:  50474200


بازدید از پروفایل: 94370

امتیاز:  50436400


بازدید از پروفایل: 9382

امتیاز:  50040440


بازدید از پروفایل: 4807

امتیاز:  49982010


بازدید از پروفایل: 9609

امتیاز:  49014500


بازدید از پروفایل: 3220

امتیاز:  47906596


بازدید از پروفایل: 18776

امتیاز:  47663360


بازدید از پروفایل: 19696

امتیاز:  46870000


بازدید از پروفایل: 7511

امتیاز:  46827030


بازدید از پروفایل: 20895

امتیاز:  46695585


بازدید از پروفایل: 34991