لیست کاربران برتر

اینجا را کلیک کنید و با تهیه امتیاز، شما هم جزو کاربران برتر فیسبوک فارسی شوید.

امتیاز:  52385629500

بازدید از پروفایل: 19464

جایگاه اول

امتیاز:  38566420000

بازدید از پروفایل: 16756

جایگاه دوم

امتیاز:  21610592001

بازدید از پروفایل: 15285

جایگاه سوم

امتیاز:  17049450000

بازدید از پروفایل: 35518

جایگاه چهارم

امتیاز:  14972410000

بازدید از پروفایل: 60712

جایگاه پنجم

امتیاز:  11000030000

بازدید از پروفایل: 321499

جایگاه ششم

امتیاز:  10582100000

بازدید از پروفایل: 12063

جایگاه هفتم

امتیاز:  8513436920

بازدید از پروفایل: 13775

جایگاه هشتم

امتیاز:  7023690000

بازدید از پروفایل: 675

جایگاه نهم

امتیاز:  7000830500

بازدید از پروفایل: 38715

جایگاه دهم

امتیاز:  3297328636

بازدید از پروفایل: 161168

امتیاز:  2477980000

بازدید از پروفایل: 28955

امتیاز:  2339243080

بازدید از پروفایل: 10498

امتیاز:  2239780216

بازدید از پروفایل: 25068

امتیاز:  2217569000

بازدید از پروفایل: 107492

امتیاز:  2129840000

بازدید از پروفایل: 13722

امتیاز:  1653715080

بازدید از پروفایل: 22165

امتیاز:  1643016068

بازدید از پروفایل: 34121

امتیاز:  659855589

بازدید از پروفایل: 32327

امتیاز:  646468859

بازدید از پروفایل: 52023

امتیاز:  420680000

بازدید از پروفایل: 66319

امتیاز:  419760000

بازدید از پروفایل: 15578

امتیاز:  391667040

بازدید از پروفایل: 5349

امتیاز:  360029062

بازدید از پروفایل: 58521

امتیاز:  349126070

بازدید از پروفایل: 20465

امتیاز:  305090300

بازدید از پروفایل: 20539

امتیاز:  299439070

بازدید از پروفایل: 21608

امتیاز:  290624473

بازدید از پروفایل: 12934

امتیاز:  282070000

بازدید از پروفایل: 11578

امتیاز:  274124480

بازدید از پروفایل: 32787

امتیاز:  271862391

بازدید از پروفایل: 90726

امتیاز:  238223132

بازدید از پروفایل: 35542

امتیاز:  232136401

بازدید از پروفایل: 10054

امتیاز:  228285587

بازدید از پروفایل: 107807

امتیاز:  223813395

بازدید از پروفایل: 68459

امتیاز:  213963020

بازدید از پروفایل: 33578

امتیاز:  204311000

بازدید از پروفایل: 1422

امتیاز:  203784400

بازدید از پروفایل: 10863

امتیاز:  202590000

بازدید از پروفایل: 36850

امتیاز:  194709760

بازدید از پروفایل: 4427

امتیاز:  173315783

بازدید از پروفایل: 62574

امتیاز:  169581007

بازدید از پروفایل: 121689

امتیاز:  165454748

بازدید از پروفایل: 18318

امتیاز:  162840000

بازدید از پروفایل: 1533

امتیاز:  153989999

بازدید از پروفایل: 2316

امتیاز:  150218300

بازدید از پروفایل: 92

امتیاز:  150050000

بازدید از پروفایل: 53214

امتیاز:  137220000

بازدید از پروفایل: 14642

امتیاز:  135790000

بازدید از پروفایل: 1613

امتیاز:  134545930

بازدید از پروفایل: 38343

امتیاز:  133285006

بازدید از پروفایل: 22680

امتیاز:  132606800

بازدید از پروفایل: 17447

امتیاز:  131080000

بازدید از پروفایل: 7594

امتیاز:  130736000

بازدید از پروفایل: 93627

امتیاز:  127545950

بازدید از پروفایل: 9846

امتیاز:  126247500

بازدید از پروفایل: 35228

امتیاز:  124555519

بازدید از پروفایل: 31716

امتیاز:  124051400

بازدید از پروفایل: 34146

امتیاز:  122110000

بازدید از پروفایل: 2783

امتیاز:  119699000

بازدید از پروفایل: 5831

امتیاز:  118660000

بازدید از پروفایل: 5455

امتیاز:  117310000

بازدید از پروفایل: 41115

امتیاز:  117201602

بازدید از پروفایل: 17135

امتیاز:  115551097

بازدید از پروفایل: 12548

امتیاز:  112765813

بازدید از پروفایل: 25297

امتیاز:  112518071

بازدید از پروفایل: 2558

امتیاز:  111260000

بازدید از پروفایل: 100908

امتیاز:  110663665

بازدید از پروفایل: 20243

امتیاز:  109644320

بازدید از پروفایل: 14543

امتیاز:  105900000

بازدید از پروفایل: 27994

امتیاز:  104382000

بازدید از پروفایل: 21029

امتیاز:  98890000

بازدید از پروفایل: 47705

امتیاز:  98762500

بازدید از پروفایل: 7618

امتیاز:  97436341

بازدید از پروفایل: 75815

امتیاز:  96365990

بازدید از پروفایل: 7865

امتیاز:  94690000

بازدید از پروفایل: 11222

امتیاز:  94631000

بازدید از پروفایل: 98970

امتیاز:  89476596

بازدید از پروفایل: 24901

امتیاز:  88725482

بازدید از پروفایل: 28695

امتیاز:  87608581

بازدید از پروفایل: 33476

امتیاز:  87471976

بازدید از پروفایل: 15577

امتیاز:  87130000

بازدید از پروفایل: 13877

امتیاز:  86563000

بازدید از پروفایل: 5925

امتیاز:  85744000

بازدید از پروفایل: 19408

امتیاز:  84891159

بازدید از پروفایل: 9760

امتیاز:  84299190

بازدید از پروفایل: 5941

امتیاز:  83160000

بازدید از پروفایل: 47887

امتیاز:  82500000

بازدید از پروفایل: 1991

امتیاز:  82015000

بازدید از پروفایل: 3276

امتیاز:  80694001

بازدید از پروفایل: 14497

امتیاز:  79611830

بازدید از پروفایل: 5888

امتیاز:  79357791

بازدید از پروفایل: 13039

امتیاز:  78396469

بازدید از پروفایل: 40753

امتیاز:  77904070

بازدید از پروفایل: 16396

امتیاز:  77482261

بازدید از پروفایل: 36017

امتیاز:  76701630

بازدید از پروفایل: 9708

امتیاز:  74439500

بازدید از پروفایل: 6106

امتیاز:  73093590

بازدید از پروفایل: 13876

امتیاز:  72953694

بازدید از پروفایل: 7227

امتیاز:  72304906

بازدید از پروفایل: 32100