لیست کاربران برتر

اینجا را کلیک کنید و با تهیه امتیاز، شما هم جزو کاربران برتر فیسبوک فارسی شوید.

امتیاز:  100009455939

بازدید از پروفایل: 7351

جایگاه اول

امتیاز:  82235379500

بازدید از پروفایل: 21398

جایگاه دوم

امتیاز:  38361070000

بازدید از پروفایل: 17184

جایگاه سوم

امتیاز:  22011020000

بازدید از پروفایل: 66158

جایگاه چهارم

امتیاز:  21638952001

بازدید از پروفایل: 15930

جایگاه پنجم

امتیاز:  17058902790

بازدید از پروفایل: 38170

جایگاه ششم

امتیاز:  11000030000

بازدید از پروفایل: 323581

جایگاه هفتم

امتیاز:  10582580000

بازدید از پروفایل: 12474

جایگاه هشتم

امتیاز:  8653885080

بازدید از پروفایل: 22289

جایگاه نهم

امتیاز:  8534158920

بازدید از پروفایل: 13939

جایگاه دهم

امتیاز:  7046510500

بازدید از پروفایل: 40619

امتیاز:  7024780000

بازدید از پروفایل: 775

امتیاز:  3305848636

بازدید از پروفایل: 165147

امتیاز:  2478030000

بازدید از پروفایل: 29131

امتیاز:  2460699000

بازدید از پروفایل: 108510

امتیاز:  2360060000

بازدید از پروفایل: 14069

امتیاز:  2340503080

بازدید از پروفایل: 11272

امتیاز:  2251500216

بازدید از پروفایل: 25577

امتیاز:  1647216068

بازدید از پروفایل: 34353

امتیاز:  661325589

بازدید از پروفایل: 32564

امتیاز:  646478859

بازدید از پروفایل: 52136

امتیاز:  461880000

بازدید از پروفایل: 16699

امتیاز:  438990000

بازدید از پروفایل: 66810

امتیاز:  391777040

بازدید از پروفایل: 5412

امتیاز:  360619062

بازدید از پروفایل: 58956

امتیاز:  353156070

بازدید از پروفایل: 20807

امتیاز:  324989070

بازدید از پروفایل: 22305

امتیاز:  320860300

بازدید از پروفایل: 23131

امتیاز:  290644473

بازدید از پروفایل: 13107

امتیاز:  289070858

بازدید از پروفایل: 3057

امتیاز:  289004480

بازدید از پروفایل: 34951

امتیاز:  286742391

بازدید از پروفایل: 94363

امتیاز:  255655587

بازدید از پروفایل: 110415

امتیاز:  238753132

بازدید از پروفایل: 35812

امتیاز:  237833020

بازدید از پروفایل: 34568

امتیاز:  233156401

بازدید از پروفایل: 10307

امتیاز:  227960000

بازدید از پروفایل: 12023

امتیاز:  223823395

بازدید از پروفایل: 68489

امتیاز:  205931000

بازدید از پروفایل: 1547

امتیاز:  205910000

بازدید از پروفایل: 37644

امتیاز:  203784400

بازدید از پروفایل: 10926

امتیاز:  194709760

بازدید از پروفایل: 4650

امتیاز:  182830000

بازدید از پروفایل: 33128

امتیاز:  181120000

بازدید از پروفایل: 1720

امتیاز:  180635783

بازدید از پروفایل: 63722

امتیاز:  180127500

بازدید از پروفایل: 36316

امتیاز:  175641007

بازدید از پروفایل: 123324

امتیاز:  172674748

بازدید از پروفایل: 18684

امتیاز:  153989999

بازدید از پروفایل: 2439

امتیاز:  150248300

بازدید از پروفایل: 107

امتیاز:  150050000

بازدید از پروفایل: 53303

امتیاز:  145860000

بازدید از پروفایل: 1755

امتیاز:  141435930

بازدید از پروفایل: 38812

امتیاز:  140830000

بازدید از پروفایل: 8359

امتیاز:  140440000

بازدید از پروفایل: 15355

امتیاز:  137366800

بازدید از پروفایل: 17739

امتیاز:  136055006

بازدید از پروفایل: 23272

امتیاز:  131226000

بازدید از پروفایل: 93778

امتیاز:  130095950

بازدید از پروفایل: 10126

امتیاز:  128333665

بازدید از پروفایل: 22896

امتیاز:  125481097

بازدید از پروفایل: 13079

امتیاز:  125000000

بازدید از پروفایل: 1991

امتیاز:  124411400

بازدید از پروفایل: 34639

امتیاز:  122150000

بازدید از پروفایل: 2908

امتیاز:  121282000

بازدید از پروفایل: 22755

امتیاز:  121130000

بازدید از پروفایل: 101004

امتیاز:  120999000

بازدید از پروفایل: 6196

امتیاز:  118660000

بازدید از پروفایل: 5499

امتیاز:  118164320

بازدید از پروفایل: 15455

امتیاز:  117560000

بازدید از پروفایل: 41174

امتیاز:  117201602

بازدید از پروفایل: 17189

امتیاز:  115953000

بازدید از پروفایل: 7914

امتیاز:  113992500

بازدید از پروفایل: 8163

امتیاز:  113550000

بازدید از پروفایل: 48043

امتیاز:  113445519

بازدید از پروفایل: 32065

امتیاز:  112765813

بازدید از پروفایل: 25466

امتیاز:  112538071

بازدید از پروفایل: 2734

امتیاز:  105655990

بازدید از پروفایل: 8223

امتیاز:  104621630

بازدید از پروفایل: 14594

امتیاز:  104310000

بازدید از پروفایل: 12342

امتیاز:  99128581

بازدید از پروفایل: 34381

امتیاز:  97776341

بازدید از پروفایل: 76251

امتیاز:  96105482

بازدید از پروفایل: 29642

امتیاز:  95931000

بازدید از پروفایل: 99135

امتیاز:  94366596

بازدید از پروفایل: 25739

امتیاز:  92820000

بازدید از پروفایل: 14428

امتیاز:  91841976

بازدید از پروفایل: 17932

امتیاز:  89511830

بازدید از پروفایل: 6123

امتیاز:  86034000

بازدید از پروفایل: 19636

امتیاز:  85809190

بازدید از پروفایل: 6100

امتیاز:  85351159

بازدید از پروفایل: 9851

امتیاز:  83637726

بازدید از پروفایل: 15758

امتیاز:  83160000

بازدید از پروفایل: 47938

امتیاز:  83116469

بازدید از پروفایل: 41331

امتیاز:  81874906

بازدید از پروفایل: 33625

امتیاز:  81584001

بازدید از پروفایل: 15053

امتیاز:  79757791

بازدید از پروفایل: 13160

امتیاز:  79314070

بازدید از پروفایل: 16549

امتیاز:  78570941

بازدید از پروفایل: 28999

امتیاز:  77482261

بازدید از پروفایل: 36197