لیست کاربران برتر

اینجا را کلیک کنید و با تهیه امتیاز، شما هم جزو کاربران برتر فیسبوک فارسی شوید.

امتیاز:  3531940500


بازدید از پروفایل: 12250

جایگاه اول

امتیاز:  1671845080


بازدید از پروفایل: 21317

جایگاه دوم

امتیاز:  1366320000


بازدید از پروفایل: 14908

جایگاه سوم

امتیاز:  1264480000


بازدید از پروفایل: 104321

جایگاه چهارم

امتیاز:  949690761


بازدید از پروفایل: 40942

جایگاه پنجم

امتیاز:  935130000


بازدید از پروفایل: 25923

جایگاه ششم

امتیاز:  834204567


بازدید از پروفایل: 32854

جایگاه هفتم

امتیاز:  781260000


بازدید از پروفایل: 1975

جایگاه هشتم

امتیاز:  640560216


بازدید از پروفایل: 18341

جایگاه نهم

امتیاز:  623128859


بازدید از پروفایل: 51498

جایگاه دهم

امتیاز:  564240000


بازدید از پروفایل: 138981

جایگاه یازدهم

امتیاز:  430000000


بازدید از پروفایل: 11772

جایگاه دوازدهم

امتیاز:  416260226


بازدید از پروفایل: 27390

جایگاه سیزدهم

امتیاز:  385443588


بازدید از پروفایل: 29182

جایگاه چهاردهم

امتیاز:  270551499


بازدید از پروفایل: 63289

جایگاه پانزدهم

امتیاز:  229166070


بازدید از پروفایل: 18097

جایگاه شانزدهم

امتیاز:  216080000


بازدید از پروفایل: 60962

جایگاه هفدهم

امتیاز:  213683395


بازدید از پروفایل: 68216

جایگاه هجدهم

امتیاز:  211782132


بازدید از پروفایل: 33199

جایگاه نوزدهم

امتیاز:  206457562


بازدید از پروفایل: 54317

جایگاه بیستم

امتیاز:  206060000


بازدید از پروفایل: 10345

امتیاز:  203774400


بازدید از پروفایل: 10525

امتیاز:  151049070


بازدید از پروفایل: 17624

امتیاز:  150174473


بازدید از پروفایل: 10349

امتیاز:  133337300


بازدید از پروفایل: 8900

امتیاز:  132420000


بازدید از پروفایل: 9453

امتیاز:  129720007


بازدید از پروفایل: 115861

امتیاز:  128425783


بازدید از پروفایل: 59992

امتیاز:  120560000


بازدید از پروفایل: 52688

امتیاز:  117963480


بازدید از پروفایل: 22010

امتیاز:  117201602


بازدید از پروفایل: 16845

امتیاز:  108575813


بازدید از پروفایل: 22714

امتیاز:  104000000


بازدید از پروفایل: 312436

امتیاز:  100560000


بازدید از پروفایل: 40751

امتیاز:  97000000


بازدید از پروفایل: 5273

امتیاز:  92100960


بازدید از پروفایل: 13088

امتیاز:  89568020


بازدید از پروفایل: 29048

امتیاز:  83350000


بازدید از پروفایل: 13526

امتیاز:  83029760


بازدید از پروفایل: 3049

امتیاز:  82861159


بازدید از پروفایل: 9398

امتیاز:  82585930


بازدید از پروفایل: 34799

امتیاز:  80495086


بازدید از پروفایل: 90533

امتیاز:  79886000


بازدید از پروفایل: 93092

امتیاز:  79000291


بازدید از پروفایل: 16550

امتیاز:  76526800


بازدید از پروفایل: 14925

امتیاز:  75305950


بازدید از پروفایل: 7683

امتیاز:  73646954


بازدید از پروفایل: 14822

امتیاز:  73326401


بازدید از پروفایل: 7671

امتیاز:  71880391


بازدید از پروفایل: 70419

امتیاز:  71720000


بازدید از پروفایل: 9904

امتیاز:  71263694


بازدید از پروفایل: 6834

امتیاز:  71020000


بازدید از پروفایل: 35834

امتیاز:  70656000


بازدید از پروفایل: 40929

امتیاز:  69060000


بازدید از پروفایل: 70979

امتیاز:  67990000


بازدید از پروفایل: 45934

امتیاز:  67800000


بازدید از پروفایل: 1345

امتیاز:  64389183


بازدید از پروفایل: 49029

امتیاز:  64220900


بازدید از پروفایل: 23353

امتیاز:  63341483


بازدید از پروفایل: 33152

امتیاز:  63333590


بازدید از پروفایل: 12706

امتیاز:  62544482


بازدید از پروفایل: 25103

امتیاز:  60442261


بازدید از پروفایل: 34363

امتیاز:  59220000


بازدید از پروفایل: 10289

امتیاز:  58325328


بازدید از پروفایل: 17114

امتیاز:  56976470


بازدید از پروفایل: 15195

امتیاز:  56685019


بازدید از پروفایل: 29573

امتیاز:  55849500


بازدید از پروفایل: 5248

امتیاز:  55571097


بازدید از پروفایل: 10251

امتیاز:  55273665


بازدید از پروفایل: 15257

امتیاز:  53781202


بازدید از پروفایل: 4236

امتیاز:  53612018


بازدید از پروفایل: 16858

امتیاز:  52501872


بازدید از پروفایل: 8523

امتیاز:  52113988


بازدید از پروفایل: 46255

امتیاز:  50474200


بازدید از پروفایل: 94260

امتیاز:  48836400


بازدید از پروفایل: 9242

امتیاز:  46446596


بازدید از پروفایل: 18437

امتیاز:  45485585


بازدید از پروفایل: 34680

امتیاز:  43960000


بازدید از پروفایل: 1669

امتیاز:  43948000


بازدید از پروفایل: 3181

امتیاز:  43211000


بازدید از پروفایل: 94685

امتیاز:  42367030


بازدید از پروفایل: 20424

امتیاز:  42365990


بازدید از پروفایل: 6499

امتیاز:  42355969


بازدید از پروفایل: 37996

امتیاز:  40852010


بازدید از پروفایل: 8373

امتیاز:  40340000


بازدید از پروفایل: 1096

امتیاز:  40191800


بازدید از پروفایل: 7921

امتیاز:  40110889


بازدید از پروفایل: 13058

امتیاز:  39807100


بازدید از پروفایل: 11481

امتیاز:  39618760


بازدید از پروفایل: 13607

امتیاز:  39510000


بازدید از پروفایل: 77907

امتیاز:  38820960


بازدید از پروفایل: 10881

امتیاز:  38764500


بازدید از پروفایل: 2865

امتیاز:  38691199


بازدید از پروفایل: 524

امتیاز:  38610000


بازدید از پروفایل: 2304

امتیاز:  37772300


بازدید از پروفایل: 47299

امتیاز:  37740000


بازدید از پروفایل: 7831

امتیاز:  37450502


بازدید از پروفایل: 33526

امتیاز:  37095500


بازدید از پروفایل: 24294

امتیاز:  36971830


بازدید از پروفایل: 4613

امتیاز:  36826341


بازدید از پروفایل: 66320