متاخلاق: مدیران تحول آفرین خلاق

اعتقاد ما بر آنست که اگر آموزش ها به صورت قابل فهم و کاربردی و البته با محتوای جذاب باشند، همه برای استفاده از آن تمایل نشانی می دهند.

یادگیری بهتر، زندگی شادتر، موفقیت بیشتر با متاخلاق

www.metakhalagh.com

آلبوم عکس (2 عکس)

703 نظر